đăng ký hội viên

Tôi xin đăng ký gia nhập hội viên.