trung tâm chăm sóc khách hàng

1544-9405

ngày thường(thứ 2~ thứ 6) 09:00 ~ 18:00
giờ ăn trưa 12:00 ~ 13:00
thứ 7, Chủ nhật, các ngày lễ

HOME > trung tâm khách hàng > Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

01 thông báo Kakaotalk

01 Cài đặt thông báo
Mã mẫu: Bạn chỉ có thể gửi mã mẫu đã đăng ký khi bạn gửi thông báo. Việc đăng ký mã có thể được khách hàng đăng ký trực tiếp hoặc thông qua người quản trị.
Loại: bạn có thể chọn giữa SMS thông báo không gửi được + thông báo hoặc LMS thông báo không gửi được + thông báo.
* Không gửi được nghĩa là thông báo qua SMS hoặc LMS khi không gửi được .

SMS thông báo không gửi được: Bạn có thể viết tin nhắn của mình trực tiếp trong hộp văn bản tin nhắn ở cuối thông báo.
LMS thông báo không gửi được: Gửi nội dung được tải lên cảnh báo như hiện tại. Bạn không thể viết nội dung của riêng bạn.
02 đăng kí số gửi
Khi bạn chọn SMS + thông báo hoặc LMS + thông báo , một cửa sổ mới sẽ được tạo ra để đăng kí. Nếu chọn thông báo, thì số gửi sẽ không xuất hiện trong danh sách.
03 đăng kí số nhận
ⓐ Đăng kí hàng loạt - upload file và danh bạ
Bạn có thể tải lên file excel/ văn bản và sổ danh bạ đã được đăng kí. Có thể tham khảo file SAMPLE. Tải lên sổ địa chỉ không khả dụng khi sử dụng chức năng hợp nhất.
※ Nếu upload số nhận để dùng sổ danh bạ thì phải cài đặt ID vàng và mã mẫu trước.
ⓑ Đăng kí cá nhân
Nhập trực tiếp số điện thoại, phải dùng dấu "|" để ngăn cách các phần khác ngoài số điện thoại.
04 Gửi ngay / gửi hẹn giờ trước
Sẽ được gửi ngay lập tức nếu bấm vào nút "gửi ngay" . Gửi theo thời gian đã cài đặt trước nếu nhấn vào nút "gửi hẹn giờ" Nhập ngày và giờ muốn hẹn trước rồi nhấn nút " hẹn giờ gửi" để cài đặt trước.
(Có thể kiểm tra lại hoặc hủy bỏ tin nhắn hẹn giờ trước trước lúc gửi. Nhưng không thể hủy bỏ lúc tin nhắn đã ở trạng thái "đang gửi" được.)
< gửi hẹn giờ trước >

02 Trò chuyện bạn bè Kakaotalk

01 Cài đặt trò chuyện bạn bè
Mã mẫu: Bạn chỉ có thể gửi mã mẫu đã đăng ký khi bạn gửi trò chuyện bạn bè. Việc đăng ký mã có thể được khách hàng đăng ký trực tiếp hoặc thông qua người quản trị.
Loại: bạn có thể chọn giữa SMS trò chuyện bạn bè không gửi được + trò chuyện bạn bè hoặc LMS trò chuyện bạn bè không gửi được + trò chuyện bạn bè.
* Không gửi được nghĩa là trò chuyện bạn bè qua SMS hoặc LMS khi không gửi được .

SMS trò chuyện bạn bè không gửi được: Bạn có thể viết tin nhắn của mình trực tiếp trong hộp văn bản tin nhắn ở cuối trò chuyện bạn bè.
LMS trò chuyện bạn bè không gửi được: Gửi nội dung được tải lên cảnh báo như hiện tại. Bạn không thể viết nội dung của riêng bạn.
02 đăng kí số gửi
Khi bạn chọn SMS + trò chuyện bạn bè hoặc LMS + trò chuyện bạn bè , một cửa sổ mới sẽ được tạo ra để đăng kí. Nếu chọn trò chuyện bạn bè, thì số gửi sẽ không xuất hiện trong danh sách.
03 đăng kí số nhận
ⓐ Đăng kí hàng loạt - upload file và danh bạ
Bạn có thể tải lên file excel/ văn bản và sổ danh bạ đã được đăng kí. Có thể tham khảo file SAMPLE. Tải lên sổ địa chỉ không khả dụng khi sử dụng chức năng hợp nhất.
※ Nếu upload số nhận để dùng sổ danh bạ thì phải cài đặt ID vàng và mã mẫu trước.
ⓑ Đăng kí cá nhân
Nhập trực tiếp số điện thoại, phải dùng dấu "|" để ngăn cách các phần khác ngoài số điện thoại.
04 Gửi ngay / gửi hẹn giờ trước
Sẽ được gửi ngay lập tức nếu bấm vào nút "gửi ngay" . Gửi theo thời gian đã cài đặt trước nếu nhấn vào nút "gửi hẹn giờ" Nhập ngày và giờ muốn hẹn trước rồi nhấn nút " hẹn giờ gửi" để cài đặt trước.
(Có thể kiểm tra lại hoặc hủy bỏ tin nhắn hẹn giờ trước trước lúc gửi. Nhưng không thể hủy bỏ lúc tin nhắn đã ở trạng thái "đang gửi" được.)
< gửi hẹn giờ trước >